Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ NƯỚNG BÁNHHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ NƯỚNG BÁNH

Bước 1

- Cung cấp điện hoặc gas cho lò nướng

Bước 2

- Điều chỉnh nhiệt độ trong lòng lò nướng, mặt trên từ: 30oC đến 300oC

- Điều chỉnh nhiệt độ trong lòng lò nướng, mặt trên từ: 30oC đến 300oC

Bước 3

-         Bật công tắc nguồn (power) về vị trí ON, lò bắt đầu hoạt động
Đối với các lò nướng bánh có chức năng chỉ giờ bằng kỹ thuật số:

-         Bật nút công tắc thời gian về vị trí ON

-         Đèn của bộ phận điều khiển sáng

-         Bấm phím DATA đèn màn hình nhấp nháy, nhấn mũi tên lên hoặc xuống để chỉnh thời gian thích hợp.

-         Nhấn phím DATA một lần nữa để bộ đếm thời gian bắt đầu hoạt động

-         Khi hết thời gian thì lò sẽ báo tín hiệu.

xuoáng ñeå chænh thôøi gian caàn caøi ñaët . sau ñoù nhaán phím data moät laàn nöûa boä ñeám thôøi gian baét ñaàu hoaït ñoäng. Khi heát thôøi gian thì loø seõ baùo tín hieäu .

Xem hướng dẫn sử dụng các thiết bị khác tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm Blog này